VA sett på nytt sätt

Driftentreprenader i några kommuner

VA-Forsk rapport 1996-04.

Rapportens syfte har varit att genom att studera genomförandeprocesser och nuvarande verksamheter kunna finna problem och möjligheter för alternativa driftformer i kommunernas VA-verksamhet. Några kommuner har följts i sin omvandling från drift och underhåll i egen regi till drift och underhåll på entreprenad. Aktörerna i processen har intervjuats. En kommun i östra Tyskland som fört över sin verksamhet på entreprenad har studerats.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1996-04
Utgivningsår: 1996

Scroll to Top