VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift

Rapporten sammanställer kunskap och erfarenheter från genomförda och pågående VA-tunnelprojekt i Sverige och andra länder. Den går igenom projektprocess, tillstånd, tunneldrivningsmetoder, olika typer av hydrauliska tunnlar och förutsättningar, riskhantering, installationer, arbetsmiljö, drift och underhåll, samt livscykelkostnadsanalys för VA-tunnelprojekt.

Städerna växer och förtätas, och kraven är höga på vatten- och avloppshantering. Vattenvolymerna är stora, och det är ont om utrymme i gator och ytlig mark. Det här gör att tunnlar kan komma att bli ett alltmer attraktivt alternativ till konventionella ledningsnät. Dokumentationen kring de tunnlar som redan byggts har hittills varit spridd och knapphändig. För att råda bot på det har projektet samlat den erfarenhet och kunskap som finns kring VA-tunnlar i en rapport som har tagits fram genom samarbete mellan ett antal VA-bolag och konsulter, och med projektledning från Sweco.

I rapporten menas med VA-tunnel ett konstgjort underjordiskt distributionsled för spillvatten, dagvatten eller råvatten för dricksvattenproduktion, men inte VA-ledningar i marken. Huvudfunktionen för hydrauliska tunnlar är att transportera vatten mellan två punkter, men de kan också användas till utjämning, magasinering och avsättning. Vattenförande tunnlar kan vara antingen torra eller våta. I en torr tunnel leds vattnet genom inhängda rör.

Rapporten speglar olika aspekter som påverkar tunnelprojekt från utredning till drift, bland annat projektprocess, tillstånd, tunneldrivning, riskhantering och arbetsmiljö. Sex arbetsgrupper av erfarna ingenjörer och tekniker inom sex teknikområden har arbetat med att ta fram informationen via kontakt med tunnelägare och sakkunniga inom branschen samt via litteraturstudier. De sex teknikområdena har varit hydraulik och hydrologi, VVS och instrumentation, berg, geoteknik och geohydrologi, konstruktion och betong, drift och underhåll, samt juridik, ekonomi och tillstånd.

I ett avslutande kapitel ges förslag på områden där det behövs forskning och utveckling. Exempelvis saknas det i dag fungerande lösningar för kommunikation i tunnlar, och det behövs fördjupad forskning kring ventilationslösningar. Vi vet i dag inget om livslängden hos sprutbetong i VA-tunnlar, och det saknas riktlinjer och metoder för hur tillskottsvatten ska kontrolleras. Branschen efterfrågar en handbok för dimensionering av VA-tunnlar framtagen av Svenskt Vatten. Slutkapitlet tar också upp förslag på kompletteringar som skulle kunna ingå i en reviderad rapport så småningom. Projektets styrgrupp (Käppalaförbundet, Stockholm Vatten och Avfall, Gryaab och VA Syd) tar gärna emot synpunkter från läsarna. Rapporten riktar sig främst till beställarledet som stöd i projektplanering och upphandling av konsulter och entreprenörer, men den kan också vara av intresse för övriga som arbetar med VA-tunnlar.

English summary

Due to the urbanization and densification of our cities, with high demands on water and wastewater treatment and limited space in streets and shallow ground, tunnels can become an increasingly attractive alternative to conventional sewer networks.

To facilitate for future tunnel projects, a need for gathering knowledge from existing and now ongoing tunnel projects has been identified. Since documentation of these types of tunnels has so far been widespread and scanty this project aims to compile the current experience and knowledge in one report. The report is based on an inventory of previously and now ongoing work with conveyance tunnels, mainly in Sweden but also abroad. The text aims to reflect various aspects that, by experience, affect tunnel projects, from investigation to operation.

Six working groups within six technical areas have worked on developing the information through contact with tunnel owners and experts in the industry and through literature studies. The work has resulted in a report that goes through the project process, necessary permits, tunnel driving methods, hydraulic conditions, risk management, installations, work environment, operation and maintenance, as well as life cycle design analysis. The result is dependent on the questions that have been asked, the people who participated and the documentation that has become available for the project.

The report concludes with a chapter containing suggestions on areas where a need for research and development has been identified, for example, the development of functioning communication systems and research on ventilation solutions is desired. There are also areas where knowledge exists but have not been possible to cover within the framework of the project. These areas are instead proposed to be included in a possible future report revision. Further comments and suggestions may be made after the report’s publication by knowledgeable readers, we encourage that these are being conveyed to someone within the steering group.

Primarily, this record aims to support the customer in project planning phases and procurement of consultants and contractors, but it may also be of interest to anyone who work or are planning to work with convenience tunnels.

Övrig information

Författare: , ,
Artikelnummer: 2019-12
Utgivningsår: 2019

Scroll to Top