Vägledning vid framtagande av vattentjänstplan – komplettering av VA-plan

Reviderad version mars 2023. Vid årsskiftet 2022/2023 inträder de ändringar i lagen om allmänna vattentjänster (LAV) som riksdagen beslutat om. En av dessa ändringar är att kommunerna ska ha en aktuell vattentjänstplan vilket ska tillämpas efter den 31 december 2023. Vattentjänstplanen ska dessförinnan samrådas och beslutas i kommunfullmäktige.

Såväl utredning som proposition för ändringen av LAV redogör för att det finns behov av vägledande material. Ingen myndighet ännu har fått i uppdrag att ta fram en sådan vägledning. För att ge kommunerna stöd i sitt arbete och förhoppningsvis underlätta processen att ta fram vattentjänstplaner under 2023, har Svenskt Vatten tagit fram denna kortfattade vägledning. Dokumentet ska dock inte ses som en slutlig vägledning. Det korta tidsperspektivet har medfört att innehållet inte kunnat remissas bland medlemmar eller myndigheter i tillräcklig omfattning. Svenskt Vatten har därför för avsikt att samla in kommunernas erfarenheter och använda dessa som inspel vid myndigheternas arbete med framtagande av en mer ingående vägledning.

Arbetet har bedrivits under hösten 2022 och letts av Krister Törneke, Tyréns AB, på uppdrag av Erik Karlsson, Svenskt Vatten. Projektet har även haft en referensgrupp bestående av medlemmar från Mitt Sverige Vatten , Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp samt Nacka Vatten och Avfall. Under den senare delen av processen har även Havs- och Vattenmyndigheten ingått. Arbetet presenterades vid VA juridiskt forum den 24 november.

Övrig information

Ämnesområden:
Utgivare:
Artikelnummer: M152
Utgivningsår: 2022

Rulla till toppen