Vårt vatten

369 kr

Vårt Vatten är en grundläggande lärobok i VA-teknik som beskriver och förklarar de grundläggande stegen inom VA-teknik; från råvattenintag till dricksvattenproduktion via brukaren till avloppsrening och åter till naturen. Den grundläggande kunskapen om VA-teknik bygger ofta på välbeprövade metoder och det är framförallt dessa som beskrivs i denna lärobok.

Tanken är att boken skall användas på grundkurser i VA-teknik vid landets högskolor och universitet och därmed ge baskunskaper till arbetslivet eller fortsatta studier. Den teknikutveckling som pågår inom VA-teknikens område lyfts fram i varje kapitel som utmaningar att ta tag i. Både de beprövade och de ännu inte utvecklade metoderna kommer att utgöra delar av arbetslivet för den som vill ha VA-tekniken som sitt framtida arbetsområde.

Denna version av Vårt Vatten är en revidering av upplagan från 2013 med en översyn av samtliga kapitel. Främst har dock ändringar gjorts i kapitlen gällande dricksvattendistribution enligt Svenskt Vatten P114 samt gällande avledning av dag-, drän-, och spillvatten enligt Svenskt Vatten P110. Efterhand som krav och metoder ändras gällande dricksvattenhantering, avloppsvattenrening, drift och förvaltning kan nya versioner av Vårt Vatten komma att behövas tas fram.

Revideringen av Vårt Vatten har gjorts av författaren, Viveka Lidström, i nära samarbete med Svenskt Vatten vars medarbetare Hans Bäckman, Magnus Bäckström, Karin Ols m.fl. har bistått med värdefulla synpunkter. Dessutom har även en krets av lärare runt om på landets högskolor fungerat som referensgrupp och boken har även gått ut på remissrunda till många olika parter i VA-branschen.

Andra utgåvan, juni 2020, nytryck september 2022

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: Vårt vatten
Utgivningsår: Reviderad 2020, nytryck 2022.

Rulla till toppen