Vattenmätare (digital version)

1 600 kr

P125 Vattenmätare omfattar mätning av dricksvatten, både för debitering och för övervakning av vattenledningsnätet, och riktar sig främst till VA-organisationer. Den är en revidering och vidareutveckling av P100 Kallvattenmätare.

Svenskt Vatten publicerade den första publikationen om vattenmätare, VAV P34 Kallvattenmätare år 1978. Åren därefter infördes ny lagstiftning som bland annat innebar en betydande offentlig reglering av mätarhanteringen. Detta tillsammans med nya erfarenheter och en allt större uppmärksamhet kring mätning av vattenförbrukning, ledde till flera bearbetningar av publikationen. Sveriges undertecknande av EES-avtalet 1992 innebar till exempel skyldighet att ändra en mängd lagar och författningar, bland annat de som reglerar frågor om vattenmätning.

Boverket fastställde nya föreskrifter för vatten- och värmemätare baserade på EEG-direktivet om kallvattenmätare (KVMD), enligt vilka det bland annat krävdes att den som utförde revisionen av kallvattenmätare skulle ha ackrediterats för uppgiften. EG-direktivet om mätinstrument (MID) antogs 2004 och ledde till ytterligare en revidering av publikationen som fick namnet P100 Kallvattenmätare och publicerades 2009.

Nu, knappt 15 år senare, har vi valt att vidareutveckla och uppdatera publikationen med hänsyn till nya mätartyper och fjärravläsning samt komplettera den med ett avsnitt om upphandling av vattenmätare. Ett nytt kapitel beskriver användningsområden för vattenmätardata, här ingår både information till kund och hur information från områdesmätning på vattenledningsnätet kan användas. I publikationen hänvisas till olika myndighetsföreskrifter som berör distributörer av dricksvatten och som är viktiga att känna till och vara uppdaterad kring om de ändras.

Arbetet har utförts i en projektgrupp bestående av deltagare från Svenskt Vatten; Birger Wallsten, Mats Engdahl och Maria Holmgren, och VA-organisationerna; Simon Granath VA SYD, Jon Vall Mälarenergi Vatten, Kenth Olsson och Per Tennemar Stockholm Vatten och Avfall. Anne Adrup, Sweco, har varit projektledare och samordnat skrivarbetet.

En bred referensgrupp bestående av medlemmar (VA-organisationer), myndigheter, intresseorganisationer, försäkringsbolag och leverantörer har följt arbetet och inkommit med värdefulla synpunkter under projektets gång. Publikationen P125 gick ut på remiss under våren 2023 och i samband med detta bjöd Svenskt Vatten in till ett öppet digitalt remisseminarium. Svenskt Vatten vill framföra sitt varma tack till alla som har bidragit i detta viktiga arbete.

P125 finns enbart i digital version (pdf).

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P125-digital
Utgivningsår: 2023

Rulla till toppen