Verksamhetsberättelse DRICKS 2018

Projektprogram för FoU inom dricksvattenområdet i Sverige – från råvatten till tappkran (DRICKS).

Svensk dricksvattenforskning minskade betydligt i omfattning under 1990-talet och början av 2000-talet på grund av minskade ekonomiska resurser för forskning och utveckling (FoU), vilket innebar att forskningsverksamheten vid landets högskolor i allmänhet, och vid Chalmers i synnerhet, i princip upphörde. Chalmers beslutade under 2002 att göra en satsning för en nystart av den historiskt framgångsrika dricksvattenforskningen och startade i slutet av 2003 DRICKS, Projektprogram för FoU inom dricksvattenområdet i Sverige – från råvatten till tappkran, med finansiering från Svenskt Vatten. Den första projektperioden löpte under fem år, och DRICKS har sedan dess finansierats i treårsperioder där innevarande period påbörjades 2018.

DRICKS övergripande målsättning är att den forskning som bedrivs i samverkan med branschen ska ge ökad kunskap och praktiskt tillämpbara resultat som bidrar till en tillförlitlig och säker dricksvattenförsörjning. Arbetet sker genom att i samverkan lösa aktuella och långsiktiga utmaningar i en inspirerande miljö som präglas av hög vetenskaplighet tillsammans med branschen – från råvatten till tappkran. Svenskt Vattens satsning på DRICKS har möjliggjort ett stort antal forskningsprojekt som möjliggjort denna typ av arbete och med finansiering från EU, forskningsråd, myndigheter, vattenproducenter, m.fl.

Dricksvattenbranschen i Sverige står inför en rad olika utmaningar idag och i framtiden. Hanteringen av åldrande system, effekter av klimatförändringarna, delvis nya föroreningar och spridningsvägar samt ändrade förutsättningar i form av vattenbehov m.m. är några exempel. För att på ett effektivt sätt hantera dessa utmaningar krävs ökad kunskap om såväl hur befintliga system kan driftas, optimeras och övervakas samt kunskap om hur möjliga åtgärder kan analyseras och prioriteras.

Övrig information

Artikelnummer: C_Verksamhetsberattelse_DRICKS-2018
Utgivningsår: 2019

Rulla till toppen