Verksamhetsberättelse DRICKS 2019

Projektprogram för FoU inom dricksvattenområdet i Sverige – från råvatten till tappkran (DRICKS).

Under 2019 tillkom ytterligare en ny medlem till DRICKS när Vätternvatten AB anslöt, och nu samverkar 12 kommunala vattenproducenter inom DRICKS. Under året fortsatte utvecklingen av projekt och fallstudier, dels inom ramen för de arbetspaket som utgör stommen för verksamheten inom DRICKS, dels genom en tydligare koppling mellan arbetspaketen och de projekt som finns i gränslandet mellan arbetspaketen. Samarbetet mellan forskare, doktorander och medlemmar intensifierades, och det gemensamma DRICKS-internatet i början på året gav många möjligheter att träffas, diskutera idéer och ge feedback kring den planerade verksamheten för DRICKS under 2019. Syftet med internatet är både att sprida kunskap om det pågående arbetet och resultat från det, men också att vidareutveckla de projekt som finns och identifiera nya. Genom att identifiera aktuella problemställningar, kunskapsluckor, gemensamma intressen och nya fallstudier kan vi tillsammans vidareutveckla arbetet.

Under året arrangerades flera workshops och seminarier i samverkan med våra medlemsorganisationer kring intressanta frågeställningar och olika tematiska områden. Många av forskarna var deltog i olika forum och gjorde inlägg i samhällsdebatten kring dricksvattenfrågor. Under 2019 påbörjade SLU en av de mest omfattande provtagningar av läkemedel i tillrinningsområden av Vänern, Vättern och Mälaren hittills, där syftet är att studera källfördelning av läkemedel, bakgrundshalter, borttagning i avlopps- och dricksvattenverk samt vilka naturliga reningsprocesser som förekommer. Ett viktigt resultat av arbetet med kemiska risker är ett bidrag till en policy brief från Water JPI Knowledge Hub on Contaminants of Emerging Concern, där forskare från SLU är medförfattare.

Övrig information

Artikelnummer: C_Verksamhetsberattelse_DRICKS-2019
Utgivningsår: 2020

Rulla till toppen