Verksamhetsberättelse DRICKS 2020

Projektprogram för FoU inom dricksvattenområdet i Sverige – från råvatten till tappkran (DRICKS).

År 2020 har varit ett speciellt år som präglats av coronapandemin och mycket i samhället har fått ställas om. Inom DRICKS har forskningen alltjämt kunna fortsätta att bedrivas i stort sett oförändrat men med något fall av förseningar i studier, medan DRICKS seminarier, utbildningar och möten styrts om till digitalt format under året.

Forskningen baserat på SVUs finansiering inom DRICKS är till stor del uppdelad i fyra arbetspaket inom vilka olika projekt och fallstudier äger rum:
• AP1 – Beslutsstöd för framtida utmaningar
• AP2 – Hållbar drift av distributionsnät för säker vattenkvalitet
• AP3 – Förekomst av kemiska ämnen och barriärverkan
• AP4 – Biofilter och mikrobiologiska barriärer

Forskningen leds av de tre medlemsuniversiteten Chalmers, SLU och Lunds universitet och sker i nära samarbete med branschen. Under 2020 hade DRICKS tolv medlemsorganisationer i form av kommunala vattenproducenter.

Många projekt och fallstudier har ägt rum under 2020. Forskningsresultaten från dessa presenteras i kapitel 3. Inom AP 1 har man exempelvis utvecklat verktyget WISER, vilket är ett multikriterieverktyg som ger praktiskt stöd i beslutsprocesser. Verktyget går att ladda ner ifrån DRICKS hemsida. I AP 2 har man under året bland annat gjort studier av elektroniskt tunga, vilket är sensorer som placeras ut i ledningsnätet för att mäta olika substanser och som därmed kan ge varningar ifall man upptäcker anomalier. Inom AP3 har man undersökt förekomst av kemiska ämnen och barriärverkan. Exempelvis har man undersökt avskiljningsförmågan av läkemedel och PFAS. I AP4 ligger fokus på biofilter och mikrobiologiska barriärer och under året har studier bland annat publicerats kring biologiska processer i distributionssystemets biofilm, och vilka mikroorganismer, partiklar, näringsämnen mm som återfinns där?

För att nå ut med forskningsresultat till branschen och andra forskare så anordnar DRICKS olika seminarier, möten och workshops. Under 2020 arrangerade DRICKS en workshop kring kemiska risker, ett seminarium kring biofilmens påverkan på vattenkvalitet och en utbildning i QMRA. DRICKS deltar även i möten och konferenser för att sprida kunskap. Under året har det mesta skett genom digitala presentationer. Forskningsresultaten går även att ta del av i forskningsartiklar och genom olika rapporter. En del forskningsresultat har uppmärksammats i media. Till exempel gjorde Sveriges Radio ett reportage om gifter i Mälaren efter att en forskningsrapport från SLU släppts, och Aftonbladet intervjuade DRICKS föreståndare kring risker för dricksvattenbrist kopplat till pandemin.

Förutom de studier som genomförs av seniora forskare och doktorander, genomförs också värdefulla studier av studenter i form av examensarbeten. Dessa sker ofta i samverkan med DRICKS medlemmar. Under 2020 har 16 examensarbeten genomförts inom DRICKS. De tre medlemsuniversiteten ger många kurser med koppling till vattenfrågor och målsättningen är att DRICKS ska bidra till att fler studenter får upp ögonen för VA branschen. DRICKS är även med och driver Vattenforskareskolan, vars kurser är öppna för både doktorander och yrkesverksamma.

Övrig information

Artikelnummer: C_Verksamhetsberattelse_DRICKS-2020
Utgivningsår: 2021

Rulla till toppen