Verksamhetsberättelse DRICKS 2021

Projektprogram för FoU inom dricksvattenområdet i Sverige – från råvatten till tappkran (DRICKS).

År 2021 har rent organisatoriskt varit ett speciellt år för DRICKS, då år 2021 ensamt utgjorde en ettårig programperiod, som samtidigt har fungerat som en förlängning av föregående treårsperiod och övergång till den nästkommande. Syftet är att DRICKS programperioder från år 2022 blir synkroniserade med övriga VA-kluster som finansieras av Svenskt Vatten, vilket kommer underlätta både administration och samverkan. Vi kan nu i slutet av året se tillbaka på en fyraårsperiod som präglats av framsteg och omställningar inom nätverket.

Forskningen leds av de tre medlemsuniversiteten Chalmers, SLU och Lunds universitet, och sker i nära samarbete med branschen. Under 2021 har elva medlemsorganisationer, kommunala vattenproducenter, förnyat sitt medlemskap i DRICKS. Forskningen baserad på SVUs finansiering inom DRICKS är till stor del uppdelad i fem arbetspaket inom vilka olika projekt och fallstudier äger rum, där AP1-4 är en fortsättning av föregående programperiod, och AP2021 fungerat för att identifiera och starta upp nya forskningsprojekt.

• AP1 – Beslutsstöd för framtida utmaningar
• AP2 – Hållbar drift av distributionsnät för säker vattenkvalitet
• AP3 – Förekomst av kemiska ämnen och barriärverkan
• AP4 – Biofilter och mikrobiologiska barriärer
• AP2021 – Nya satsningar inom DRICKS

Under 2021 har forskningen inom DRICKS fortsatt kunnat bedrivas i stort sett oförändrat trots den pågående coronapandemin och sammanträden som seminarier, evenemang och möten har fortsatt ske i digitalt format. En stor del av året har präglats av arbetet med ansökan för kommande programperiod. Arbetet påbörjades under det digitala internatet i januari, där idéer till kommande projekt och utmaningar togs fram i ett interaktivt format. Arbetet fortskred sedan under lednings-, styr- och beredningsgruppsmöten och för enskilda forskare, fram till deadline i oktober. Under året har arbetet inom AP1-4 och AP2021 genomförts. Inom AP 1 har man exempelvis utvecklat verktyget WISER, vilket är ett multikriterieverktyg som ger praktiskt stöd i beslutsprocesser. Verktyget går att ladda ner ifrån DRICKS hemsida. I AP 2 har man under året bland annat gjort studier av elektronisk tunga, vilket är sensorer som placeras ut i ledningsnätet för att mäta olika substanser och som därmed kan ge varningar ifall man upptäcker anomalier. Inom AP3 har man undersökt förekomst av
kemiska ämnen och barriärverkan. Exempelvis har man undersökt avskiljningsförmågan av läkemedel och PFAS. I AP4 ligger fokus på biofilter och mikrobiologiska barriärer och under året har studier som omfattar mer avancerad bioinformatik genomförts i projekt som berör långsamfilter, utfasningen av monokloramin, påverkan av olika doser UV ljus på logreduktion av virus, och barriärfunktion av olika steg i vattenverk för vattenåteranvänding i fullskala.

För att nå ut med forskningsresultat till branschen och andra forskare anordnar DRICKS olika möten och evenemang. Under 2021 arrangerades en workshop kring biostabilitet och AOC-mätningar, och två seminarier på temat beslutsstöd för framtida utmaningar, och oönskade ämnen i dricksvattnet. Under 2021 har även den nystartade Företagsgruppen körts som en pilot, för att bli en officiell del av DRICKS under 2022. DRICKS har deltagit i externt anordnade möten och konferenser för att sprida kunskap. En del forskningsresultat har uppmärksammats i media. Under 2021 presenterades 5 doktorsavhandlingar inom DRICKS. Dessutom har 16 studenter genomfört 12 examensarbeten och kandidatarbeten inom hela DRICKS verksamhetsområde – från råvatten till tappkran. Slutligen har det under året publicerats flera vetenskapliga artiklar och tekniska rapporter, och de tre medlemsuniversiteten har gett många kurser med koppling till vattenfrågor där målsättningen är att få fler studenter att välja VA-inriktning.

Övrig information

Artikelnummer: C_Verksamhetsberattelse-DRICKS2021
Utgivningsår: 2022

Rulla till toppen