Verksamhetsberättelse DRICKS 2022

Projektprogram för FoU inom dricksvattenområdet i Sverige – från råvatten till tappkran (DRICKS).

DRICKS programperioder är från år 2022 synkroniserade med övriga VA-kluster som finansieras av Svenskt Vatten, vilket har underlättat både administration och samverkan. Forskningen leds av de fem medlemsuniversiteten Chalmers, SLU, Lunds universitet, Uppsala universitet och Linköpings universitet och sker i nära samarbete med branschen. Under 2022 har elva medlemsorganisationer, kommunala vattenproducenter, förnyat sitt medlemskap i DRICKS. Forskningen baserad på SVUs finansiering inom DRICKS är till stor del uppdelad i fyra arbetspaket inom vilka olika projekt och fallstudier äger rum.

• AP1 – Säker vattentillgång
• AP2 – Framtidens vattenverk
• AP3 – Hållbar distribution
• AP4 – Säker vattenkvalitet

Under 2022 såg vi slutet på pandemin och forskningen har inom DRICKS fortsatt kunnat bedrivas där sammanträden som seminarier, evenemang och möten första halvåret skedde i digitalt format för att succesivt övergå till även fysiska träffar. Under året har arbetet inom AP1-4 genomförts. Inom AP 1 har man exempelvis utvecklat verktyget WISER, vilket är ett multikriterieverktyg som ger praktiskt stöd i beslutsprocesser. Verktyget går att ladda ner ifrån DRICKS hemsida. I AP 2 har man under året bland annat gjort studier av elektronisk tunga, vilket är sensorer som placeras ut i ledningsnätet för att mäta olika substanser och som därmed kan ge varningar ifall man upptäcker anomalier. Inom AP3 har man undersökt förekomst av kemiska ämnen och barriärverkan. Exempelvis har man undersökt avskiljningsförmågan av läkemedel och PFAS. I AP4 ligger fokus på biofilter och mikrobiologiska barriärer och under året har studier som omfattar mer avancerad bioinformatik genomförts i projekt som berör långsamfilter, utfasningen av monokloramin, påverkan av olika doser UV ljus på logreduktion av virus, och barriärfunktion av olika steg i vattenverk för vattenåteranvänding i fullskala.

Övrig information

Artikelnummer: C_Verksamhetsberattelse_DRICKS_2022
Utgivningsår: 2023

Rulla till toppen