Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2019

VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Syftet med högskolesatsningen är att samla en kritisk massa av forskare från akademi och institut ämnesmässigt och geografiskt för att säkerställa VA-organisationernas kompetens och kunskapsbehov på kort och lång sikt.

Svenskt Vatten Utveckling beviljade i slutet av 2018 VA-kluster Mälardalen medel för en fjärde programperiod (2019 – 2021). 2019 har präglats av uppstart av nya projekt och mål för den nya perioden. Forskningsprojekt har bedrivits och startats upp inom de tre prioriterade forskningsområdena för denna period: A) System och reningstekniker med närings- och resursåterföring; B) Metodik, teknik och kunskap för uppströmsarbete och hållbara kretslopp; och C) Digitala tekniker för resurseffektiva avloppssystem.
Magnus Arnell, Lunds universitet har tillträtt som klusterordförande och en översyn av klustrets organisation har gjorts som ledde till att klustrets beredningsgrupp har tagits bort till förmån för mer frekventa ledningsgruppsmöten.

Ett av målen i Verksamhetsplanen var att öka den gemensamma projektutvecklingen mellan klustrets medlemmar och skicka in fler ansökningar i samverkan. En riktad aktivitet för detta genomfördes på internatet på Lidingö och kommer att följas upp i början på 2020. Projektutveckling ses som ett stort värde med klustersamverkan och att öka detta har varit efterfrågat av klustrets medlemmar.

Under året har klustermedlemmarna deltagit i flera konferenser och seminarier och presenterat resultat från FoU. De viktigaste eventen var avloppskonferenserna NAM i Sundsvall i februari och NordIWA i Helsingfors i september samt modellerings-konferensen Watermatex i Köpenhamn i september. Klustret hade ett stort engagemang i Watermatex genom Ulf Jeppsson, Lunds universitet som var ordförande för konferensen och många deltagare och presentatörer.

25 examensarbeten har examinerats under 2019. Utöver ordinarie grundutbildning på lärosätena har klustret gett kurser för forskarstuderande och yrkesverksamma genom Vattenforskarskolan och Svenskt Vattens utbildningskatalog.

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: C_Verksamhetsberatelse-VA_md2019
Utgivningsår: 2020

Rulla till toppen