Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2020

VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings (SVU:s) satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Syftet med högskolesatsningen är att samla en kritisk massa av forskare från akademi och institut ämnesmässigt och geografiskt för att säkerställa VA-organisationernas kompetens och kunskapsbehov på kort och lång sikt.

Svenskt Vatten Utveckling beviljade i slutet av 2018 VA-kluster Mälardalen medel för en fjärde programperiod (2019 – 2021). Verksamhetsåret är mitt i programperioden så mycket av arbetet i klustret har handlat om att fortsätta, och i vissa fall avsluta, de projekt som drivs inom våra huvudsakliga forskningsområden A) System och reningstekniker med närings- och resursåterföring; B) Metodik, teknik och kunskap för uppströmsarbete och hållbara kretslopp; och C) Digitala tekniker för resurseffektiva avloppssystem. I slutet av 2020 påbörjades planeringen inför den nya ansökan som ska tas fram under 2021. Detta har bland annat gjorts genom dialoger med alla medlemsorganisationer, övriga kluster i Sverige samt diskussion under lednings- och styrgruppsmöten.

Ett av målen i Verksamhetsplanen var att öka den gemensamma projektutvecklingen mellan klustrets medlemmar och skicka in fler ansökningar i samverkan. Hittills i den nuvarande programperioden har 16 av 19 medlemsorganisationer deltagit i KSP-projekt. Projektutveckling ses som ett stort värde med klustersamverkan och att öka detta har varit efterfrågat av klustrets medlemmar.

VA-kluster Mälardalen har precis som övriga samhället tydligt märkt av den pågående coronapandemin som fick sitt fäste i Sverige i början av 2020. Många möten har fått utföras på andra, nya sätt. Även om de digitala mötena öppnar dörrar och möjliggör för större deltagande försvårar det nätverkande och friare dialog. Detsamma gäller konferenser där många har ställts in, flyttats fram eller genomförts på andra sätt. Konferenser är en viktig del i klustrets kommunikation. VA-kluster Mälardalens medlemmar, både lärosäten och VA-organisationer, deltog på både nationella och internationella konferenser i den utsträckning det var möjligt.

33 examensarbeten har examinerats under 2020. Utöver ordinarie grundutbildning på lärosätena har klustret gett kurser för forskarstuderande och yrkesverksamma genom Vattenforskarskolan och Svenskt Vattens utbildningskatalog.

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: C_Verksamhetsberatelse-VA_md2020
Utgivningsår: 2021

Rulla till toppen