Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2021

VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings (SVU:s) satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Syftet med högskolesatsningen är att samla en kritisk massa av forskare från akademi och institut ämnesmässigt och geografiskt för att säkerställa VA-organisationernas kompetens och kunskapsbehov på kort och lång sikt.

Klustret har under året ansökt om en femte programperiod (2022–2024) som beviljades av Svenskt vatten i december 2021. Verksamhetsåret har därför präglats av det förberedande arbete som har krävts för att ta fram ansökan. Under vintermötet som genomfördes i februari hölls en workshop för att alla medlemsorganisationer skulle få möjlighet att prioritera vilken typ av forskningsprojekt som är av intresse för dem. Diskussioner angående finansieringsformer hölls under våren, parallellt med att lärosätena tog fram förslag på HP-projekt. Möten med de tre andra klustren har hållits regelbundet under åren för att synkronisera respektive klusters ansökan.

Det löpande arbetet i klustret har handlat om att fortsätta, och i vissa fall avsluta, de projekt som drivs inom våra huvudsakliga forskningsområden A) System och reningstekniker med närings- och resursåterföring; B) Metodik, teknik och kunskap för uppströmsarbete och hållbara kretslopp; och C) Digitala tekniker för resurseffektiva avloppssystem. Ett av målen i Verksamhetsplanen var att öka den gemensamma projektutvecklingen mellan klustrets medlemmar och skicka in fler ansökningar i samverkan. Nu när programperioden har nått sitt slut kan vi konstatera att 17 av 20 medlemsorganisationer deltagit i KSP-projekt. Projektutveckling ses som ett stort värde med klustersamverkan och att öka detta har varit efterfrågat av klustrets medlemmar.

VA-kluster Mälardalen har, precis som samhället i övrigt, tydligt märkt av den pågående coronapandemin. Styrgrupps- och ledningsgruppsmöten, samt Vintermöte och Internat har hållits enligt plan även om alla dessa, förutom ett styrgruppsmöte, har hållits digitala. De digitala mötena öppnar nya dörrar och möjliggör för större deltagande, men försvårar nätverkande och friare dialog. Eftersom en del av VA-kluster Mälardalens kärna är just nätverkandet så märks det tydligt att klustret har drabbats hårt av pandemin. Många medlemmar har uttryckt en saknad av möjligheter för nätverkande och är något som verkligen måste komma till stånd under det kommande året.

22 examensarbeten har examinerats under 2021. Utöver ordinarie grundutbildning på lärosätena har klustret gett kurser för forskarstuderande och yrkesverksamma genom Vattenforskarskolan och Svenskt Vattens utbildningskatalog.

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: C_VA-kluster-Malardalen-2021
Utgivningsår: 2022

Rulla till toppen