Avgasning av slam för ökad reningskapacitet och förbättrade slamegenskaper

En testmetod har utvecklats för att utvärdera vakuumavgasningseffekt på slamegenskaper (bl. a. slamvolym, sjunkhastighet) för olika slam på valda reningsverk i Sverige genom försök i laboratorieskala.

Rulla till toppen