Beredskapsplanering för skyfall

Denna rapport beskriver hur effekterna av skyfall kan minimeras genom utarbetande av en beredskapsplan. Metoden baseras på en genomförd skyfallskartering i GIS för kartläggning av riskerna, samt en kostnads- nyttoanalys för prioritering av åtgärder. Ett resonemang förs också om fördelning av ansvar mellan olika aktörer.

Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: , , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2017-03
Utgivningsår: 2017

Scroll to Top