Kartläggning av certifieringskrav för betongrör

Beställarna av betongrör för vatten och avlopp måste kunna känna sig trygga med certifierade betongprodukter och veta att de uppfyller kraven som har ställts i upphandlingen. Det har visat sig att så inte alltid är fallet. Projektet har undersökt standardisering och certifieringskrav. Rapporten ger förslag på förbättringar i hela processen − från standarder, certifiering och projekteringsanvisningar till förbättringar hos tillverkarna. Vid entreprenader under vintern 2016/2017 uppmärksammade Kretslopp och Vatten i Göteborg att färdiga ledningar riskerade att inte uppfylla förvaltningens hundraårskrav på livslängd. Bristerna i entreprenaderna gällde inte bara själva produkterna utan också felaktigheter vid projektering och installation. Projektet har kartlagt vilka provningar och kontroller som utförs av betongsrörsfabrikanter och av certifieringsorganet Nordcert, och vilken förstörande provning som kan utföras för att säkerställa rörens kvalitet. Fabriksbesök gjordes hos Meag och S:t Eriks i Sverige samt hos Berding Beton i Tyskland. Intervjuer har gjorts även med Nordcert i Sverige samt med ingenjörsfirman ZZP Ingenieure AG i Tyskland.

Rör och brunnar för avlopp behandlas i de europeiska standarderna EN 1916 och EN 1917. Men dessa anger inte alla relevanta egenskaper, och därför har de flesta länderna i Europa utarbetat tilläggsstandarder. De svenska tilläggsstandarderna tar upp nödvändiga toleranser och ger regler för rör med större diameter än vad som anges i EN-standarderna. Däremot saknar de vägledning när det gäller aggressiva miljöer, och de har lägre krav på armering än den tyska tilläggsstandarden. Det finns stora skillnader i arbetssätt mellan de två svenska betongrörstillverkarna och den tyska tillverkaren. I Sverige tillverkas rör utifrån en ”produktkatalog”, medan den tyska tillverkaren till stor del anpassar sin produktion efter kundens önskemål.

Nordcerts certifiering ger rätt till BBC-märkning av produkterna. De svenska betongrörstillverkarna besöks två gånger per år för utvärdering av deras egenkontroll och stickprovskontroller på färdiga rör. I det tyska certifieringssystemet görs upp till åtta besök det första året för en ny anläggning; besöken glesas successivt ut till två per år. Nordcerts certifiering omfattar inte kontroll av beräkningar för till exempel funktionslast, medan certifieringsorganet i Tyskland verifierar funktionslasten genom provning enligt EN-standarden.

Bland rapportens förslag till förbättringar finns bland annat ett eventuellt krav på minimiarmering i armerade rör. De svenska tilläggsstandarderna bör anpassas till Eurokodsystemet, och Nordcert bör klargöra omfattningen på nya provningar och beräkningar som ska utföras vid revidering av betongrecept, ändring av beståndsdelar och anpassning av recept till maskiner. Projektörer ska bland annat kunna utföra en fackmannamässig dimensionering av genomtryckningsrör, och tillverkarna bör förbättra prestandadeklarationerna samt lägga kraft på att utbilda entreprenörerna så att en större andel av utförandena blir korrekta.

English summary

The City of Gothenburg sustainable waste and water department has observed that in some contracts the finished work risks not meeting the design criteria of 100 years life span. In multiple contracts this has meant that the entrepreneur had to take various actions before the final inspection could take place.

The purpose of the project was to map out what control measures were performed by the manufacturers of concrete pipes and manholes, and to investigate if some changes have been made in the production in recent years. One of the project goals was to identify what kind of testing and controls are performed today by the manufacturers of concrete pipe and the certification body Nordcert and to submit suggestions on how existing requirements in AMA Anläggning (Swedish National standards) can be supplemented, identifying which destructive testing can be performed to ensure the quality on the pipes. Factory visits were made at Meag and S:t Eriks in Sweden and Berding Beton in Germany. Interviews have been done at Meag, S:t Eriks and Nordcert in Sweden and at the engineering firm ZZP Ingeneure AS in Germany.

Pipes and manholes for wastewater is attended in the European standards EN 1916 and EN 1917 as both established in Sweden year 2003 and thereafter have not been revised. Because the EN-standards don’t specify all properties that is relevant for a fully specified pipe and manhole – have the most countries in Europe composed supplementary standards. The Swedish supplementary standards specify necessary tolerance and regulations for pipes with larger diameter than stated in EN- standards. The German supplementary standard is more comprehensive than the Swedish. For example, the German concrete pipes and manholes contain considerably more reinforcement than the Swedish counterpart because the German standard sets higher demands.

The two Swedish concrete manufacturers basically work the same way while there are great differences between them and the German manufacturer that were visited. The Swedish manufacturers manufactures their pipes from a “product catalogue” while the German manufacturer largely adapts its production for every single project – based on the customers demand. Another difference is that in Sweden the pipes are produced with soil moist concrete which can be demolded instantly while the German manufactory use wet concrete that is cast in molds and that can be demolded first after a day.

Nordcerts certification gives the right to BBC-label the products. The Swedish concrete manufacturers is visited two times each year for evaluation of their self-monitoring and random sampling of manufactured pipes. In the German certification system, there is up to eight visits the first year for a new plant which is successively reduced to two per year. Nordcerts certification does not include control of calculations – for example functional loading or penetration loading, while in Germany the certification body verifies the function load through testing according to the EN-standard.

Amongst the suggestions for improvements is the revision of the European standards with client representation. Consideration on the requirements on minimum reinforcement in reinforced pipes should be made. The Swedish supplementary standards should be revised and adapted to the Eurocode system and Nordcert should clarify the scope of new tests and calculations which should be performed upon revision of concrete formulation, change of composition and adaptation of recipes to machines.

The designer should be able to perform a professional dimensioning of a directional drilling pipe where the conditions of the production are adhered to. Alternatively, if stocked pipes are being used, specify that only a smaller part of the allowed press-through force is being utilized. The manufacturers should improve the performance declarations and spend time to educate the contractors in pipe laying so that a greater part of the contracts is performed correctly.

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2019-22
Utgivningsår: 2019

Scroll to Top