Mineralämnen och metaller 20 kommunala dricksvatten i södra Sverige

20 kommunala dricksvatten har studerats avseende den oorganiska sammansättningen av intaget råvatten resp. av behandlat utgående vatten. En tonvikt har legat vid förekomsten av 22 tungmetaller. Halterna av dessa var genomgående låga och under förekommande toxiska gränsvärden och för sju ämnen låg samtliga vattenverk under detektionsgränserna. Koncentrationsskillnaderna var stora mellan olika vattenverk avseende framför allt ett antal essentiella metaller. Det bedöms som viktigt ur folkhälsosynvinkel att dessa halter inte är för låga.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2003-17
Utgivningsår: 2003

Scroll to Top