Minska utsläpp av växthusgaser från rening av avlopp och hantering av avloppsslam

Utsläpp av lustgas och metan har mätts från rening av rejektvatten med anammoxteknik och med nitrifikation-denitrifikation i SBR, samt från lagring och spridning av slam. Utsläppen har tolkats i en miljösystemanalys av reningsverket och slamhanteringskedjan.Tipsrapportlista
(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Scroll to Top