Modellering av lustgasemissioner från SBR- och anammoxprocesser för rejektvattenbehandling

Rejektvatten innehåller höga koncentrationer av ammonium och har potential att vid behandling producera en avsevärd mängd lustgas (N2O). För att kunna prediktera och styra rejektvattenprocesser för minimal lustgasproduktion har modeller för SBR- och anammoxprocessen inklusive reaktionsmodell för lustgasproduktion utvecklats. Modellerna har validerats med mätdata från Slottshagens ARV och Sjöstadsverket.
Tipsrapportlista
(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Scroll to Top