Säkrare dricksvattenförsörjning – motverka föroreningsrisker inom avrinningsområden

En modell har utarbetats för riskanalys med avseende på råvatten. Med hjälp av modellen kan olika risker inom en vattentäkts avrinningsområde jämföras
med varandra. Därmed kan även en prioritering av riskreducerande åtgärder göras.

Obs! Bilagorna ligger i separata delar från rapport
Rapport_2010-07Bilaga1-3.pdf
Rapport_2010-07Bilaga4.pdf
Rapport_2010-07Bilaga5.xls

Scroll to Top