Slutrapport från FoU-programmet. Organiskt avfall som växtnäringsresurs

VA-Forsk Rapport 2000-09
FoU-programmet ”Organiskt avfall som växtnäringsresurs” har omfattat forskning om det organiska avfallets olika vägar från källa eller behandlingsanläggning till åkermark, med kompletterande studier av effekter på omgivningen. Vidare har systemstudier genomförts för att se nya tekniska lösningar i jämförbara sammanhang och för att belysa problem i behandlingskedjan. Slutligen har studier av acceptans och beredskap för olika lösningar ingått i FoU-programmet.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Ladda ner del 3 av rapporten

Övrig information

Författare: , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2000-09
Utgivningsår: 2000

Scroll to Top