Utredning hantering vattenverksslam

Sweco har genomfört ett uppdrag åt Sydvatten AB avseende omvärldsbevakning kring möjligheter att hantera fällningsslam som uppkommer vid kemisk fällning. Sydvatten har tillhandahållit ett antal rapporter som sammanfattas. Uppdraget har innefattat litteraturstudie, intervjuer med personer och möten. Denna rapport är resultatet av det genomförda uppdraget gällande hantering av vattenverksslam från vattenverk som använder kemisk fällning i processen.

Denna utredning gäller vattenverksslam som uppstår vid kemisk fällning med aluminiumbaserade eller järnbaserade fällningskemikalier vid ytvattenverk.

Vid användning av järn blir slammängden ca 20% högre än vid användning av alumminium på grund av järns högre vikt.

Naturlig avvattning med torkbäddar eller frysning kan vara aktuella om förutsättningar finns, såsom exempelvis markarealer. Frysning är knappast aktuellt i södra Sverige på grund av klimatförhållandena.

Vattenverksslam kan avvattnas mekaniskt med olika tekniker. Tillämpbara tekniker är centrifugering, kammarfilterpress, silbandspress och kolvpress. Energiförbrukning är högst för centrifugering, men tekniken är driftsäker och lätthanterad. Silbandspress ger ungefär samma TS-halt som centrifugering. Kammarfilterpress har potential att åstadkomma hög TS-halt i slammet. Tekniken har rykte om sig att kräva viss handpåläggning, men nyutvecklade maskiner anges ha lågt behov av tillsyn. Det teknik som kan ge högst TS-halt är kolvpress. Dessa maskiner har högre investeringskostnad, men den högre TS-halten kan ge minskat behov av transporter.

Avsättning idag av vattenverksslam (vattenverksmull) från några vattenverk i Sverige:
• SVOA (Stockholm), jordtillverkning och spridning på jordbruksmark
• Norrvatten, deponitäckning samt jordförbättring
• Sydvatten, biogasanläggningar och deponering
• Kretslopp och Vatten (Göteborg), leds till avloppsreningsverk
• Mälarenergi (Västerås), leds till avloppsreningsverk
• NODRA (Norrköping), leds till avloppsreningsverk
• Kungälv, deponering

Det finns ingen tillgänglig etablerad teknik för återanvändning av fällningskemikalier.

Vattenverksslam kan exempelvis användas i cementtillverkning, som fosforbindande material i mark, i biogasanläggningar för svavelvätereduktion (järnslam), för tillverkning av anläggningsjord samt inarbetning i jord.

Deponering av vattenverksslam kan anses okontroversiellt eftersom materialet är harmlöst ur miljösynpunkt.

Före uppförandet av en avvattningsanläggning föreslås att pilotförsök genomförs med olika avvattningstekniker på det specifika vattenverksslammet för utvärdering.

Övrig information

Artikelnummer: C_utredning-vattenverksslam
Utgivningsår: 2022

Rulla till toppen