Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2018

VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Syftet med högskolesatsningen är att säkerställa VA-organisationernas kompetens och kunskapsbehov på kort och lång sikt genom att bedriva forskning på hög nivå.

Under 2018 var en stor del av VA-kluster Mälardalens arbete att konkretisera frågeställningar och FoU-projekt i en ansökan till Svenskt Vatten utveckling för fortsatt finansiering 2019-2021. Tre nya s.k. HP-projekt (projekt inom ramen för högskoleprogrammet) definierades med säkrad finansiering: 1) Kolåtervinning för hållbar avloppsvattenrening, 2) Metodutveckling för kvantifiering och identifiering av mikroplast i slam och screening av olika avloppsslam, och 3) Läkemedelsrester i slamgödslad åkermark och deras spridning till miljö. Det övergripande ansökningsarbetet samordnades med VA-teknik Södra vilket även har stärkt det klusterövergripande samarbetet.

I samband med den nya programperioden 2019-2021 byter VA-kluster Mälardalen ordförande från Professor Bengt Carlsson till Dr Magnus Arnell. Det har även varit hög omsättning av representanter i klustrets olika arbetsgrupper under året.
Forskningsresultat från VA-kluster Mälardalen har spridits på ett flertal nationella och internationella konferenser, bland annat Nationella konferensen för Avlopp och Miljö i Linköping där klustret var medarrangör. Under året försvarades två doktorsavhandlingar på Mälardalens Högskola och ett flertal kurser inom Vattenforskarskolan, Water Research School har genomförts för både doktorander och yrkesverksamma.

Under den varma sommaren blev vattenbrist i Sverige ett faktum och kunskaper kring återvinning av avloppsvatten och avloppsvattenrening blev ett viktigt ämne för allmänheten. Regeringen initierade en utredning om att förbjuda slam på åkermark som lett till en debatt kring hållbar slamhantering där klustrets forskare varit aktiva. Utredningen har även lett till ett nytt klustersamverkansprojekt kring hållbar slamhantering.

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: C_Verksamhetsberattelse-VA-kluster-Malardalen2018
Utgivningsår: 2019

Rulla till toppen