Vilket vatten till vad?

Hållbar vattenförsörjning genom användning av alternativa vattenkällor. Klimatförändringarna påverkar både tillgången till sötvatten och vattnets kvalitet. Om vi ska kunna tillgodose behovet av vatten i Sverige och i världen behöver vi hjälpas åt att hitta nya lösningar för ändamål som inte kräver dricksvattenkvalitet. Rapporten beskriver hur vatten kan cirkuleras i samhället i större utsträckning än i dag. Den kan användas som vägledning vid val av alternativ vattenkälla.

I rapporten diskuteras vattenbesparande åtgärder och användning av alternativa vattenkällor som två kompletterande sätt att skapa en hållbar vattenanvändning. Båda behövs för att minska användningen av dricksvatten. För en VA-organisation är det inte helt lätt att komma igång med arbetet. I dag finns ingen juridisk definition på tekniskt vatten, och det saknas ofta ekonomiska incitament för tillhandahållandet av tekniskt vatten. Rapporten fokuserar på vad som ändå går att åstadkomma och visar på möjliga lösningar, som exempelvis att bevattna golfbanor med renat avloppsvatten, att fylla pooler med ytvatten eller att spola toaletter med regnvatten från tak. Det är viktigt att komma ihåg att alla vattenkällor som beskrivs i rapporten redan cirkulerar i samhället. Inga nya vattenkällor ska introduceras, men de som finns ska förvaltas på ett mer hållbart sätt.

Vilken vattenkvalitet krävs då för olika ändamål, och vilka vattenkällor är lämpliga att använda i olika situationer? Önskvärd vattenkvalitet baseras i rapporten på fem kvalitetsområden: arbetsmiljö, människor i omgivningen, omgivande miljö, användarens upplevelse av vattnet samt teknisk funktionalitet. Det här är grundförutsättningar som definierar vilken vattenkvalitet som krävs. Frågan om effektivare vattenanvändning kan också angripas utifrån olika användningsområden. I rapporten har 60 olika användningsområden identifierats, men eftersom vattenkvalitetsbehovet är likvärdigt för flertalet ändamål har de 60 områdena delats upp i sex kvalitetsklasser.

I rapporten görs också en närmare beskrivning av tio vattenkällor som kan ersätta dricksvatten när det inte krävs dricksvattenkvalitet: recirkulerat vatten (vatten som används flera gånger inom samma tillämpning till exempel i en biltvätt), renat avloppsvatten, BDT-vatten, vatten från verksamhet (exempelvis processvatten från industri), dräneringsvatten, dagvatten, regnvatten från tak, havsvatten, ytvatten och grundvatten. För de olika vattenkällorna diskuteras lämpliga reningskrav och tillämpningar. Rapporten visar på tänkbara alternativa vattenkällor till olika vattenanvändningsområden och ger exempel på anläggningar som fungerar redan i dag. Den innehåller också ett antal fallstudier.

Omställningen till andra lösningar kommer att ske stegvis och utan att alla regelverk finns på plats. Den stora frågan för att komma framåt handlar inte om vad som är tekniskt möjligt, utan snarare vem som tar ansvaret för utvecklingen. Rapportförfattarna menar att VA-huvudmännen måste visa vägen, men att utvecklingen ska ske i bred samverkan med andra aktörer. De vill med rapporten öka kunskapen om praktiska, miljömässiga, juridiska och ekonomiska aspekter av att använda alternativa vattenkällor. För fördjupning inom den juridiska aspekten hänvisar de till SVU-projektet ”Juridiska utmaningar när avloppsvatten blir tekniskt vatten” som kommer att publiceras i en senare rapport.

Övrig information

Ämnesområden:
Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2021-20
Utgivningsår: 2021

Rulla till toppen