Digitalisering av den svenska VA-branschen

Rapporten ska ge VA-branschen en kunskapsbas för arbetet med digitalisering inom vatten och avlopp. Den beskriver potentialen och pekar ut framgångsfaktorer för omställningen. Den tar också upp utmaningar med kompetensförsörjning, datahantering och cybersäkerhet. En inspirationskatalog ger tio exempel på lyckade digitala tillämpningar ur verkligheten.

Digitalisering är en global trend som påverkar hela vårt samhälle. Den digitala omställningen pågår redan, och Sveriges VA-organisationer har kommit olika långt. Branschen behöver förbereda sig på en långvarig omställningsprocess där behoven kommer att ändras över tid i takt med att nya digitala verktyg utvecklas. Kunskaperna behöver öka när det gäller digitalisering av hela systemet från vattenverk via ledningsnät till avloppsreningsverk, och inte minst samspelet mellan de olika delarna. Användningen av sensorer, drönare och satellitdata kommer att öka och kombineras med ny programvara för visualisering, till exempel digitala tvillingar.

VA-branschen står inför många utmaningar, bland annat omställning till cirkulära system, åldrande infrastruktur och nya väderfenomen. Mot den bakgrunden finns det stor potential med nya digitala lösningar. Med ett cirkulärt synsätt på VA-tjänster blir vatten en värdefull produkt som kan differentieras i kvalitet beroende på brukarens behov, och föroreningar i avloppsvatten blir värdefulla resurser som kan återvinnas. Digitaliseringen har en viktig funktion i att realisera dessa möjligheter, till exempel genom ökad övervakning av kvalitet och integrering med andra system i samhället för att synkronisera produktion med efterfrågan.

Med ökad användning av övervakning, prognoser och modeller blir förutsättningarna bättre för statusbedömning och feldetektion, och det möjliggör mer förebyggande underhåll och effektivare investeringar. Med digitala tekniker går det att bygga en mer integrerad organisation, där drift och produktion kan optimeras och resurserna utnyttjas bättre. Sammantaget ger det goda förutsättningar för en mer hållbar ekonomi. För lyckad digitalisering behövs det både en teknisk och en organisatorisk omställning. Viktiga framgångsfaktorer har visat sig vara till exempel förankrade ambitioner på vd- och styrelsenivå, en färdplan med helhetssyn, tillåtande innovationskultur, utvecklad struktur för dataanvändning och samarbete med andra i branschen. Många av digitaliseringens möjligheter kretsar kring insamling, lagring och analys av stora datamängder. Datalagring är därför en nyckelfråga med många nya utmaningar. Organisationen måste se över sina behov och förutsättningar. Molnlagring kan vara fördelaktigt i tider med snabb digital utveckling för att undvika inlåsningseffekter genom investeringar i lokal lagring. Men dagens lagstiftning innehåller otydligheter kring molnlagring, och riskerna beror på valet av molntjänst och vad organisationen har upphandlat. Olika typer av data kräver också olika starkt skydd; därför är klassning av data avgörande.

Med nya digitala verktyg kommer också nya risker och hot. Cybersäkerhet är lika viktigt som de innovativa teknikerna för en säker digitalisering av branschen. Rapporten beskriver arbetssätt och metoder för säkra digitala system. Cybersäkerhet är en pågående process och bör involvera alla i organisationen. Det finns lagstiftning och reglering men praxis är inte helt tydlig, och det saknas riktlinjer specifikt för svenska VA-organisationer.

Övrig information

Ämnesområden:
Författare: , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2021-21
Utgivningsår: 2021

Rulla till toppen