Framtidens hållbara va-ledningssystem

Rapporten (SVU 2018-10) går igenom dels de faktorer som har störst betydelse för VA-ledningssystemens livslängd, dels de forsknings- och utvecklingsbehov som behöver tillgodoses för att VA-ledningssystemen i framtiden ska hålla i 100−150 år. Både forsknings- och investeringsbehoven är stora, och det gäller att satsa systematiskt på de projekt och delar av systemen där nyttan blir störst.

Varje år byggs det VA-ledningar för mer än 7 miljarder kronor i Sverige. Men förnyelsetakten behöver öka med 40 procent för att inte underhållsbehovet ska skjutas på framtiden, och de VA-ledningssystem som läggs i dag bör enligt Svenskt Vatten ha en livslängd på minst 100 år. För att kunna göra rätt prioriteringar behövs det kunskap om statusen hos enskilda delar av systemet. Rapporten systematiserar kunskap om olika rörsystem och rörmaterial i allmänna VA-ledningssystem − utifrån litteraturstudier samt enkät och intervjuer med ett antal kommuner, teknikkonsulter och entreprenörer.

Författarna har i första hand undersökt ledningssystem som förekommer ofta, där det ofta uppstår fel och där felen ger stora konsekvenser. Rapporten avslutas med rekommendationer för den fortsatta utvecklingen av systemen och hur kunskapen för längre livslängd hos systemen kan öka.

English summary

Every year new pipes for drinking water, sewerage, and storm water are being built or replaced for more than 7 billion SEK in Sweden. The renewal rate of the pipe network has to increase in order to avoid an increase in the age of the existing pipe network. The Swedish Water and Wastewater Association (SWWA) has set a goal that new pipe systems should have a lifespan of 100 to 150 years.

Therefore, it is important that the pipe material is of high quality, that the material is right for the environment, that the pipes are properly laid and that the systems are designed for future operation and maintenance. A major challenge in Sweden and the world is therefore to build sustainable drinking water and wastewater and storm water pipe systems, both from an environmental perspective and from an economic perspective.

Scroll to Top