Mikroplaster i kretsloppet

Rapporten (SVU 2018-13) innehåller metoder och resultat från en inledande kartläggning av mikroplaster i det VA-tekniska kretsloppet. Resultaten ger bland annat en bild av hur mikroplastinnehållet kan se ut i inkommande avloppsvatten (efter rensgaller), utgående avloppsvatten, slam, slamgödslad jord och biogödsel, samt vilka plasttyper som kan förekomma.

English summary

The report contains methods and results from an initial survey of microplastics in the wastewater engineering cycle. The results give a picture of how the content of microplastics can appear in the analyzed fractions influent wastewater (after screen), effluent wastewater, sludge, soil fertilized with sludge and digestate, as
well as the types of microplastics that may occour in the fractions

Scroll to Top